RADIO MẸ HẰNG CỨU GIÚP & TV ÁNH SÁNG TIN MỪNG - 2460 Atlantic Ave, Long Beach, CA 90806; tel: (562) 988-7997 radioducme@yahoo.com